Jeune Chef Rotisseur


Beste restauranthouders, beste collega's, beste directeurs van hotelscholen,en vrienden van de Chaine

Onderwerp: Nationale Wedstrijd voor de "Beste Jonge Rotisseur Chef".

Sinds de oprichting van onze wedstrijd heeft onze kandidaat uitstekende resultaten behaald in verschillende internationale wedstrijden van de Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, zoals blijkt uit de mooie prestatie van onze kandidate Britt Van de Walle van het VIVES-college in Turkije in oktober 2023.

De nationale wedstrijd van 2025 nadert snel en zal, zoals de afgelopen jaren, plaatsvinden op zondag 23 maart 2025 op het VIVES-college in Brugge. Daarom zijn we op zoek naar potentiële kandidaten, jonge chefs die willen deelnemen aan de internationale wedstrijd van 1 tot 6 oktober 2025 in Hongarije, in Boedapest.

Deze nationale wedstrijd staat open voor jonge chefs tot 26 jaar op 1 oktober 2025, en is toegankelijk voor studenten van hotelscholen of personeel van restaurants die lid zijn van de Belgische Bailliage van de Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, evenals niet-leden. 

Kortom, elke jonge chef/kok tot 26 jaar kan zich inschrijven.

De finale op zondag 23 maart 2025 zal worden gestreden door zes kandidaten (en 2 reservekandidaten), geselecteerd door een professionele jury na het bekijken van hun videoclip (presentatie) van hun favoriete gerecht. Dit alles onder leiding van Jean-Baptiste Thomaes.**

Restauranthouders of hotelscholen die een jonge kandidaat willen laten deelnemen aan deze wedstrijd worden uitgenodigd om hun kandidatuur uiterlijk op 23 februari 2025 (deadline voor het verzenden van de videoclip) te sturen naar:

Ilse Duponcheel <ilse@dolcemagazine.be>

JB Thomaes <info@escoffimmo.be>

Jelbrich Hendrickx <info@sense-for-food.be>

Het wedstrijdreglement vindt u in de bijlage.

De winnaar van de nationale wedstrijd zal het Bailliage de Belgique vertegenwoordigen op de internationale wedstrijd die in Hongarije zal plaatsvinden (verblijf in Boedapest van 1 tot 6 oktober 2025). 

De reis- en verblijfskosten worden volledig gedekt door de Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs.

De eigenaar van het restaurant of de directeur van de hotelschool van de toekomstige winnaar zal (indien nog geen lid) zich verplichten om lid te worden van de Confrérie voor een minimale periode van drie (3) jaar.

Het restaurant of de hotelschool van de toekomstige winnaar zal eventueel garant staan voor het volgende Proclamatie Banket - Gala van het komende jaar.

We rekenen vast op uw medewerking en danken u bij voorbaat.

Jean-Baptiste Thomaes

Nationale Culinaire Adviseur van het Bailliage de Belgique Voorzitter van de Jury

Mevrouw Ilse Duponcheel Afgevaardigd Bailli van België Voorzitter van de Wedstrijd

Jelbrich Hendrickx Missie Coördinator Vice-voorzitter van de Jury 

Chers restaurateurs, chers collègues, chers directeurs d'écoles hôtelières,

Objet : Concours National du "Meilleur Jeune Chef Rôtisseur".

Depuis la création de notre Concours, notre candidate a obtenu de très beaux résultats aux différents Concours Internationaux de la Chaîne des Rôtisseurs, la preuve en est la belle place de notre candidate Britt Van de Walle du collège de Vives au concours en Turquie en octobre 2023.

Le concours national 2025 approche à grands pas et se déroulera, comme depuis quelques années, le dimanche 23 mars 2025 au collège VIVES à Bruges. Pour cela, nous sommes à la recherche de candidats potentiels, de jeunes chefs qui souhaiteraient participer au concours international du 1er au 6 octobre 2025 en Hongrie, à Budapest.

Ce concours national est réservé aux jeunes chefs de 26 ans maximum à la date du 1er octobre 2025, et est ouvert aux étudiants des écoles hôtelières ou au personnel des restaurateurs membres du Bailliage belge de la Chaîne des Rôtisseurs ainsi qu'aux non-membres.

En bref, tout jeune chef/chef de cuisine âgé de 26 ans au maximum peut s'inscrire.

L'épreuve finale du dimanche 23 mars 2025 sera disputée par six candidats (et 2 candidats de réserve) sélectionnés par un jury professionnel après avoir visionné leur clip vidéo (présentation) de leur plat préféré. Et ce, sous la direction de Jean-Baptiste Thomaes.**

Les restaurateurs ou écoles hôtelières souhaitant faire participer un jeune candidat à ce Concours sont invités à envoyer leur candidature, au plus tard le 23 février 2025 (date limite d'envoi du clip vidéo), à :

Ilse Duponcheel <ilse@dolcemagazine.be> 

JB Thomaes <info@escoffimmo.be>

Jelbrich Hendrickx <info@sense-for-food.be>

Le règlement du concours se trouve en annexe.

Le lauréat du Concours national représentera le Bailliage de Belgique au Concours international qui se déroulera en Hongrie (séjour à Budapest du 1er au 6 octobre 2025).

Les frais de voyage et de séjour seront entièrement pris en charge par la Chaîne des Rôtisseurs.

Le propriétaire du Restaurant ou de l'Ecole hôtelière directeur du futur lauréat s'engagera (s'il n'est pas déjà membre) à devenir membre de la Chaîne pour une durée minimale de trois (3) ans.

Le restaurant ou l'école hôtelière du futur lauréat se portera éventuellement garant pour le prochain Banquet de Proclamation - Gala de l'année à venir.

Nous comptons fermement sur votre collaboration et vous remercions d'avance.

Jean-Baptiste Thomaes

Conseiller Culinaire National du Bailliage de Belgique Président du Jury

Madame Ilse Duponcheel Bailli Délégué de Belgique Présidente du Concours

Jelbrich Hendrickx Charge des Mission Vice-président du jury

 Jeune Rotisseur and Jeune Sommelier Competition @ Vives 2024

MARGAUX BAELEMANS, WERKZAAM BIJ SANGLIER DES ARDENNES, KROONDE ZICH GISTERENAVOND IN VIVES BRUGGE TOT DE BELGISCHE SOMMELIER WINNAAR

De Vives Campus in Brugge was de glorieuze achtergrond voor de nationale finales van de Jeunes Chefs Rôtisseurs en Jeunes Sommeliers Competities. Dit evenement benadrukte de cruciale steun voor jong culinair en sommelier talent en bood een dag vol met educatie, competitie en festiviteiten, waarbij Margaux Baelemans als uitblinker naar voren kwam.

De Vives Campus in Brugge was het toneel van de Belgische nationale finales van de Jeunes Chefs Rôtisseurs en Jeunes Sommeliers Competities, waarbij jong talent zich van zijn beste kant liet zien in de kunsten van de gastronomie en sommelierie. Dit prestigieuze evenement, gehouden op 24 maart, onderstreept de inzet van de Nationale Bailliage om jongeren te ondersteunen in hun vakmanschap en carrières binnen de horeca.

Een dag in het teken van culinair talent

De dag begon om 12.30 uur met de opening van de deuren voor het publiek. Studenten van de bacheloropleiding Hotel-, Restaurant- en Cateringmanagement verwelkomden gasten en namen de organisatie van het evenement op zich. Het evenement bood een rijke ervaring met live jazzmuziek, gebracht door Jazzizo onder leiding van Dame de La Chaîne Heidi Louagie, en een breed scala aan interviews met prominente figuren uit de horeca.

Kunstliefhebbers konden genieten van de tentoongestelde werken van Kurt Van Tendeloo, terwijl de LoReCa-bar verfrissingen en hapjes aanbood tegen vriendelijke prijzen.

Een educatieve draai met masterclasses

De middag bood twee unieke educatieve sessies aan. Om 13.00 uur leidde Tal Sunderland-Cohen, Bailli Délégué Honoraire van Israël, een uitzonderlijke masterclass over Israëlische wijnen. Later, om 14.15 uur, bood Dame de la Chaîne Anne Guffens een workshop aan over aromatherapie voor horecaprofessionals, waarin deelnemers leerden over de voordelen van essentiële oliën in gastvrijheid.

De climax: Jeunes Sommeliers competitie

De finale van de Jeunes Sommeliers Competitie ving aan om 15.00 uur op het podium van de Aula, culminerend in de proclamatie van de winnaars om 17.30 uur. De spanning en passie voor gastronomie waren voelbaar tijdens deze competitieve showcase.

Margaux Baelemans, werkzaam bij Sanglier des Ardennes, kroonde zich tot de Belgische Sommelier winnaar, terwijl ze ook de favoriet van het publiek werd. Ruben Struyve, verbonden aan Table de Maxime, en Colin Lurot van wijnhandel Grafe Lecocq vervolledigden respectievelijk de tweede en derde plaats.

Avond van exclusiviteit en netwerken

Het evenement werd afgesloten met een VIP-ontvangst om 18.30 uur, een exclusieve gelegenheid voor leden van de Chaîne om samen te komen, netwerken en de successen van de dag te vieren.

Auteurs van de tekst: Andy Vermaut (+32499357495) en Serge Jansen (+32468334833) van www.westnieuws.be 

Margaux Baelemans, travaillant chez Sanglier des Ardennes, a été couronnée hier soir à Vives Bruges comme la gagnante belge du concours de sommellerie. 

Le campus Vives à Bruges a été le cadre glorieux des finales nationales des Jeunes Chefs Rôtisseurs et des Jeunes Sommeliers.

Cet événement a souligné le soutien crucial au jeune talent culinaire et sommelier et a offert une journée pleine d'éducation, de compétition et de festivités, mettant en avant Margaux Baelemans comme la meilleure.

Le campus Vives à Bruges a été le théâtre des finales nationales belges des concours des Jeunes Chefs Rôtisseurs et des Jeunes Sommeliers, où les jeunes talents ont montré leur meilleur dans les arts de la gastronomie et de la sommellerie. Cet événement prestigieux, tenu le 24 mars, souligne l'engagement du Bailliage national à soutenir les jeunes dans leur métier et leur carrière dans l'hôtellerie.

Une journée dédiée au talent culinaire

La journée a commencé à 12h30 avec l'ouverture des portes au public. Des étudiants du programme de baccalauréat en gestion hôtelière, restauration et catering ont accueilli les invités et pris en charge l'organisation de l'événement. L'événement a offert une expérience riche avec de la musique jazz en direct, présentée par Jazzizo dirigé par Dame de La Chaîne Heidi Louagie, et une large gamme d'interviews avec des personnalités éminentes de l'industrie de l'hôtellerie.

Les amateurs d'art ont pu apprécier les œuvres exposées de Kurt Van Tendeloo, tandis que le bar LoReCa proposait des rafraîchissements et des collations à des prix abordables.

Une touche éducative avec des masterclasses

L'après-midi a proposé deux sessions éducatives uniques. À 13h00, Tal Sunderland-Cohen, Bailli Délégué Honoraire d'Israël, a dirigé une masterclass exceptionnelle sur les vins israéliens. Plus tard, à 14h15, Dame de la Chaîne Anne Guffens a animé un atelier sur l'aromathérapie pour les professionnels de l'hôtellerie, où les participants ont appris les avantages des huiles essentielles dans l'hospitalité.

Le point culminant : la compétition Jeunes Sommeliers

La finale du concours Jeunes Sommeliers a débuté à 15h00 sur la scène de l'Aula, culminant avec la proclamation des gagnants à 17h30. La tension et la passion pour la gastronomie étaient palpables lors de cette vitrine compétitive.

Margaux Baelemans, travaillant chez Sanglier des Ardennes, s'est couronnée comme la gagnante belge du concours de sommellerie, tout en devenant également la favorite du public. Ruben Struyve, affilié à Table de Maxime, et Colin Lurot de la maison de vins Grafe Lecocq ont respectivement complété les deuxième et troisième places.

Soirée d'exclusivité et de réseautage

L'événement s'est terminé par une réception VIP à 18h30, une occasion exclusive pour les membres de La Chaîne de se réunir, de réseauter et de célébrer les succès de la journée.

Auteurs du texte : Andy Vermaut (+32499357495) et Serge Jansen (+32468334833) de www.westnieuws.be

Jeune Sommelier et Jeune Rôtisseur 2023 par la Chaîne des Rôtisseurs de Belgique


De winnaars Jeune Sommelier en Jeune Rôtisseur 2023 door Chaîne des Rôtisseurs van België zijn gekend.

Na een spannende strijd wist jonge chef Britt Vandewalle die studeert aan Culinary Arts de prijs van Jeune Rôtisseur weg te kapen, terwijl Jeno Del Turco die Sommelier is bij le Chalet de La Fôret in Uccle** werd verkozen tot Jeune Sommelier van het jaar. Hiermee gingen weer twee beloftevolle culinaire talenten aan de haal met de toonaangevende prijzen die jaarlijks worden uitgereikt door de Chaîne des Rôtisseurs, een prestigieuze internationale gastronomische vereniging.

Toptalent dat zich wereldwijd kan meten

En of de spanning te snijden was toen de 6 finalisten het tegen elkaar opnamen in de lokalen van de Vives Hogeschool te Brugge. "Logisch dat de deelnemers stuk voor stuk willen winnen", geeft Ilse Duponcheel, Bailli Délégué de Belgique van de vereniging aan. "Als winnende sommelier kan Jeno del Turco immers deelnemen aan de internationale wedstrijd in september. Deze gaat door in het Slovenië Ljublejana . Britt Vandewalle mag als Jeune Rôtisseur dan weer ons land verdedigen in Istanbul Turkije in Oktober. Reken maar dat deze prijs mooi staat op het cv en dat de winnaars een onvergetelijke belevenis te wachten staat. Je kunnen meten met ander toptalent wereldwijd maakt je altijd sterker en beter."

Les gagnants Jeune Sommelier et Jeune Rôtisseur 2023 par la Chaîne des Rôtisseurs de Belgique sont connus.

Après une bataille passionnante, le jeune chef Britt Vandewalle, étudiant aux Arts Culinaires, a réussi à arracher le prix au Jeune Rôtisseur, tandis que Jeno Del Turco, qui est Sommelier au Chalet de La Fôret à Uccle**, a été élu Jeune Sommelier de l'Année. Avec cela, deux autres talents culinaires prometteurs ont décollé avec les principaux prix décernés chaque année par la Chaîne des Rôtisseurs, une prestigieuse association gastronomique internationale.

Les meilleurs talents qui peuvent se mesurer dans le monde entier

Et si la tension était gérable lorsque les 6 finalistes se sont affrontés dans les locaux de la Vives Hogeschool à Bruges. "C'est logique que les participants aient envie de gagner un par un", explique Ilse Duponcheel, Bailli Délégué de Belgique de l'association. "En tant que sommelier gagnant, Jeno del Turco peut, après tout, participer au concours international en septembre. Celui-ci aura lieu à Ljublejana, en Slovénie. Britt Vandewalle pourra défendre notre pays en tant que Jeune Rôtisseur à Istanbul en Turquie en octobre. le curriculum vitae et que les gagnants vivront une expérience inoubliable. Pouvoir rivaliser avec d'autres meilleurs talents du monde entier vous rend toujours plus fort et meilleur."


Concours/ Gala/Intronisation 2022

Chaine des Rotisseurs Belgique

Jeune Sommelier en Jeune Rôtisseur 2022 verkozen door Chaîne des Rôtisseurs

Na een spannende strijd wist jonge chef Florian Daniels de prijs van Jeune Rôtisseur weg te kapen, terwijl Elise De Waele werd verkozen tot Jeune Sommelier van het jaar. Hiermee gingen weer twee beloftevolle culinaire talenten aan de haal met de toonaangevende prijzen die jaarlijks worden uitgereikt door de Chaîne des Rôtisseurs, een prestigieuze internationale gastronomische vereniging.

Toptalent dat zich wereldwijd kan meten

En of de spanning te snijden was toen de 5 finalisten het tegen elkaar opnamen in de lokalen van de Vives Hogeschool te Brugge. "Logisch dat de deelnemers stuk voor stuk willen winnen", geeft Ilse Duponcheel, Bailli Délégué de Belgique van de vereniging aan. "Als winnende sommelier kan Elise De Waele immers deelnemen aan de internationale wedstrijd in september. Deze gaat door in het Duitse Wiesbaden. Florian Daniels mag als Jeune Rôtisseur dan weer ons land verdedigen in Mexico City in Oktober. Reken maar dat deze prijs mooi staat op het cv en dat de winnaars een onvergetelijke belevenis te wachten staat. Je kunnen meten met ander toptalent wereldwijd maakt je altijd sterker en beter."

Voor meer foto's wedstrijd

https://chainedesrotisseurs.shootproof.com/gallery/17895536/

Toonaangevende namen in de jury en intronisatie met galabanket @ Maitre Hotelier Stefan Van Hollebeke (Britannia-Lugano-La Terrasse Du Zoute) @Knokke-Heist

Winnen doe je natuurlijk niet zomaar, de proeven zijn pittig en de jury streng. "Elke jaar weten we weer toonaangevende namen te strikken voor onze jury. Jean-Baptiste Thomaes, de tweesterrenchef van Château du Mylord** is traditiegetrouw Conseiller Ciulinaire van de Chaîne des Rôtisseurs en organisator van de Jeunes Rôtisseurs wedstrijd, terwijl de gereputeerde wijnkenner en Echanson Dominique Crombé de wedstrijd van de sommeliers in goede banen leidde. Klinkende namen die garant staan voor kwaliteit. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze winnaars ook internationaal hun mannetje zullen staan. We stomen ze trouwens verder klaar voor deze wedstrijd en we begeleiden ze zorgvuldig",, besluit Ilse Duponcheel, die de organisatie in ons land vertegenwoordigt en lid is van de conseil Magistral International.

Voor meer foto's galabal en intronisatie

https://chainedesrotisseurs.shootproof.com/gallery/17890397/


Ilse Duponcheel - Bailli Délégué de Belgique - ilse@dolcemagazine.be - +32 (0)473709054

Voor meer info lid te worden voor zowel professionelen als gastronomen neem even een kijkje op onze website Belgie

https://www.chaine-des-rotisseurs.be/


https://www.chainedesrotisseurs.com


Chaine des Rotisseurs Belgique

Jeune Sommelier et Jeune Rôtisseur 2022 élu par Chaîne des Rôtisseurs

Après une bataille passionnante, le jeune chef Florian Daniels a réussi à arracher le prix au Jeune Rôtisseur, tandis que 'Elise De Waele a été élue Jeune Sommelière de l'année. Ainsi, deux talents culinaires prometteurs ont de nouveau remporté les premiers prix décernés chaque année par la Chaîne des Rôtisseurs, prestigieuse association gastronomique internationale.

Les meilleurs talents qui peuvent se mesurer dans le monde entier
Et si la tension pouvait être apaisée lorsque les 5 finalistes se sont affrontés dans les locaux de la Vives Hogeschool à Bruges. "C'est en toute logique que les participants veulent gagner un par un", déclare Ilse Duponcheel, Bailli Délégué de Belgique de l'association. « En tant que sommelière gagnante, Elise De Waele peut participer au concours international en septembre. Cela aura lieu à Wiesbaden, en Allemagne. Florian Daniels pourra défendre notre pays en tant que Jeune Rôtisseur à Mexico en octobre. Gageons que ce prix fera bonne figure sur votre CV et que les gagnants vivront une expérience inoubliable. Pouvoir rivaliser avec d'autres meilleurs talents du monde entier vous rend toujours plus fort et meilleur.

Pour plus de photos du concours

https://chainedesrotisseurs.shootproof.com/gallery/17895536/

Grands noms du jury et intronisation avec banquet de gala @ Maitre Hotelier Stefan Van Hollebeke (Britannia-Lugano-La Terrasse Du Zoute) @Knokke-Heist

Bien sûr, vous ne faites pas que gagner, les épreuves sont rudes et le jury strict. « Chaque année, nous parvenons à attirer de grands noms pour notre jury. Jean-Baptiste Thomaes, le chef doublement étoilé du Château du Mylord** est traditionnellement Conseiller Ciulinaire de la Chaîne des Rôtisseurs et organisateur du concours des Jeunes Rôtisseurs, tandis que l'œnophile de renom et Echanson Dominique Crombé a dirigé le concours des sommeliers. Des noms qui sonnent et qui garantissent la qualité. Nous sommes donc convaincus que nos lauréats sauront également tenir tête à l'international. Nous les préparons également à ce concours et nous les accompagnons avec soin », conclut Ilse Duponcheel, qui représente l'organisation dans notre pays et est membre du conseil de Magistral International.

Pour plus de photos bal de gala et intronisation

https://chainedesrotisseurs.shootproof.com/gallery/17890397/


Ilse Duponcheel - Bailli Délégué de Belgique - ilse@dolcemagazine.be - +32 (0)473709054

Pour plus d'informations pour devenir membre à la fois pour les professionnels et les gastronomes, jetez un œil à notre site web Belgique

https://www.chaine-des-rotisseurs.be/


https://www.chainedesrotisseurs.com


Jeunes Chefs Rotisseurs et Jeunes Sommeliers 26 April 2021 Belgie

Ilse Duponcheel, Bailli Délégué de Belgique de la Chaine des Rôtsisseurs is verheugd de Nationale wedstrijd Jeune Rôtisseur en voor de eerste maal in België Jeune Sommelier aan te kondigen.

Een van de missies van de chaine is o.a :

Stimuleer de ontwikkeling van jonge koks en sommeliers over de hele wereld.

Op 26 April 2021 ging dan ook de Belgische selectie door voor " Jeune Sommelier en Jeune Rôtisseur bij RHIZO Hotelschool Kortrijk-Senator Coolestraat 1, 8500 Kortrijk

De winnaars van deze wedstrijden nemen dan deel aan de internationale wedstrijd van de Chaine in September in Frankrijk. 

Jeune Rôtisseur 2021

Kapitein van de wedstrijd David Grosdent Chef L'Envie*


Finalisten en rangschikking in de finale

Florian De Ruyck (2) - 20/06/1996 - Alain Bianchin

Quinten Poppe - 17/12/1993 - LEF & 't Buikse rond

Elien Verhulst (3)- 24/09/1998 (Poperinge) - resto VLASS te Middelkerke (coach Jo Nelissen)

Kenzo Li (1)- 05/03/1999 (nat. Pays-Bas) - La Table de Demain à Namur - Gersdorff-Essentiel

Victor Darthet - 14/08/2001 - Katholieke Hogeschool Vives Brugge

Reserve kandidaten:

Daniël Jansen - 24/04/1997 - Ter Groene Poorte (Brugge) / Spetters (Breskens)

Melania Buize - 20/03/2002 - Ter Groene Poorte (Brugge) / Trinité (Sluis)

Het doel van deze wedstrijd is om de culinaire expertise van jonge Chefs Rôtisseurs aan te moedigen en te promoten in de traditie van de Chaîne des Rôtisseurs door hen bloot te stellen aan een competitieve omgeving met hun leeftijdsgenoten.

Deze wedstrijd biedt de Jeunes Chefs de mogelijkheid om hun talent en creativiteit te laten zien in een internationale arena.

Organisator van de wedstrijd is Conseiller Culinaire de la Chaine Jean-Baptiste Thomaes van Château du Mylord **


Jeune Sommelier 2021


Finalisten en rangschikking in de finale

Davine Warnez Sommelier - Dhofstee - Roeselare

Elise De Waele (2) Sommelier bij restaurant Sans Cravate - Brugge

Emma Neerinck (1)Shop Sommelier bij Wijnhandel Crombé - Kortrijk

Lisa Vanderstraeten Sommelier restaurant Lys d'Or - Gent

Kenzo Lauwereins (3)Sommelier restaurant Vlass - Middelkerke

Lény Michel Sommelier bij restaurant l'Horizon - Chaumont-Gistoux

Lizette Viaene - Vives ' Loreca '

Een van de missies van onze Broederschap is het promoten van proeven, kennis en paren van goede wijnen en andere ambachtelijke dranken.

Het raamwerk van onze vereniging zorgt voor professionele deelname, een van de doelstellingen is het helpen, aanmoedigen en ondersteunen van jonge professionals die het potentieel hebben om toekomstige topsommeliers te worden.

Organisators van de wedstrijd zijn Maître Sommeliers Kristine De Grave en Dominique Crombé.

Vive la Chaîne !

Jeunes Chefs Rotisseurs et Jeunes Sommeliers 26 Avril 2021 Belgie

Ilse Duponcheel, Bailli Délégué de Belgique de la Chaîne des Rôtsisseurs a le plaisir d'annoncer pour la première fois le Concours National Jeune Sommelier et Jeune Rôtisseur et Belgique.

L'une des missions de la chaine comprend:

Encourager le développement de jeunes chefs et sommeliers du monde entier.

Le 26 Avril 2021, la sélection belge a eu  lieu pour «Jeune Sommelier et Jeune Rôtisseur à RHIZO Hotelschool Kortrijk-Senator Coolestraat 1, 8500 Kortrijk

Les lauréats de ces concours participent ensuite au concours international de la Chaîne en septembre en France. 

Jeune Rôtisseur 2021

Capitaine de ce concours est David Grosdent Chef L'Envie*


Finalistes et classement en finale

Florian De Ruyck (2)- 20/06/1996 - Alain Bianchin

Quinten Poppe - 17/12/1993 - LEF & 't Buikse rond

Elien Verhulst (3)- 24/09/1998 (Poperinge) - resto VLASS te Middelkerke (coach Jo Nelissen)

Kenzo Li (1)- 05/03/1999 (nat. Pays-Bas) - La Table de Demain à Namur - Gersdorff-Essentiel

Victor Darthet- 14/08/2001 - Katholieke Hogeschool Vives Brugge

Candidats de réserve:

Daniël Jansen - 24/04/1997 - Ter Groene Poorte (Brugge) / Spetters (Breskens)

Melania Buize - 20/03/2002 - Ter Groene Poorte (Brugge) / Trinité (Sluis)

Le but de ce concours est d'encourager et de promouvoir l'expertise culinaire des jeunes Chefs Rôtisseurs dans la tradition de la Chaîne des Rôtisseurs en les exposant à un environnement compétitif avec leurs pairs.

Ce concours offre aux Jeunes Chefs l'opportunité de montrer leur talent et leur créativité sur la scène internationale.

L'organisateur du concours est le Conseiller Culinaire de la Chaine Jean-Baptiste Thomaes du Château du Mylord **


Jeune Sommelier 2021


Finalistes et classement en finale

Davine Warnez Sommelier - Dhofstee - Roeselare

Elise De Waele (2) Sommelier bij restaurant Sans Cravate - Brugge

Emma Neerinck (1)Shop Sommelier bij Wijnhandel Crombé - Kortrijk

Lisa Vanderstraeten Sommelier restaurant Lys d'Or - Gent

Kenzo Lauwereins (3) Sommelier restaurant Vlass - Middelkerke

Lény Michel Sommelier bij restaurant l'Horizon - Chaumont-Gistoux

Lizette Viaene - Vives ' Loreca '

L'une des missions de notre Fraternité est de promouvoir la dégustation, la connaissance et les accords de vins fins et autres boissons artisanales.

Le cadre de notre association assure la participation professionnelle, l'un des objectifs est d'aider, d'encourager et d'accompagner les jeunes professionnels qui ont le potentiel pour devenir de futurs sommeliers.
Les organisateurs du concours sont les maîtres sommeliers Kristine De Grave et Dominique Crombé.

Vive la Chaîne ! Long version

Small version

TV Reportage Focus TV

Jeune Rotisseur (Kenzo + plats gagnants et photo de groupe)


Jeune Sommelier ( Emma + photo de groupe)

Partenaires Concours

Bru-Château Bon Baron-Château du Mylord-Dolce World-Verstegen-Biga Koffie-Sligro ISPC-

D-winecoach-Vives-JMVtailoring- ATMK-Sense for food- Horecafocus-