ACCR Charitable Association To assist the disadvantaged through an educational, social, cultural, humanitarian aid programme especially for children of all nationalities of race or religion 

Onze Missie

Horeca Anders is een feitelijke vereniging opgestart en bezield door Ashley Vandervondelen (Horeca Agency), Kurt van Tendeloo (Hygieia) en Jelbrich Hendrickx (Sense for Food).
Horeca Anders FV heeft de ambitie om inclusie te bevorderen in de horeca en aandacht te vragen voor het tewerkstellen van ongewone talenten.
Samen met alle Ambassadeurs en vrijwilligers van Horeca Anders willen we ons ten volle inzetten om jaarlijks meerdere jongeren met een ontwikkelingsstoornis vanuit hun werkloosheid aan een vaste job te helpen in de horeca.
Daarnaast is het belangrijkste doel ook fondsen te werven voor organisaties die jongeren met een mentale beperking en hun familie begeleiden en ondersteunen.


Inclusie in de horeca

De horeca, die kampt met een groot personeelsgebrek, is uitermate geschikt om er medewerkers met een al dan niet mentale arbeidsbeperking in te zetten. In deze sector gaat het nl. hoofdzakelijk
over een heel begrijpelijk onderwerp : eten en drinken.

Alle maatregelen die drempelverlagend werken, kunnen echter pas hun nut bewijzen als de deur van de werkgever openstaat en een persoon met een arbeidsbeperking de kans krijgt om zich te bewijzen
als een persoon met capaciteiten en competenties, los van de aard van zijn of haar arbeidsbeperking.

Een ommekeer in het denken in termen van een tweedeling tussen werknemers met en zonder arbeidshandicap is noodzakelijk om de structurele achterstelling van deze mensen terug te dringen.

Ook niet elke werknemer zonder beperking is onmiddellijk inzetbaar. Dat een werkgever moeite moet doen om een context te creëren waarin werknemers optimaal kunnen functioneren geldt dus voor iedereen.

Opdat de inclusie goed zou verlopen is het belangrijk dat mensen met een mentale beperking zoals bijvoorbeeld autisme vanaf de diagnosestelling goed worden opgevangen. De diagnose is vaak een
eerste stap in de verklaring van een bepaald, vaak moeilijk verstaanbaar, gedrag. Maar daar blijft het niet bij. Weten wat je er aan kan doen en hoe je er best mee omgaat, is vaak de grootste nood.

Jammer genoeg is het aanbod in de zorgsector onvoldoende om in te gaan op deze grote, stijgende hulpvraag. Momenteel zijn er bijvoorbeeld voor begeleiding bij autismespectrumstoornis wachtlijsten voor hulp tot maar liefst vier jaar.

Horeca Anders FV wil daarom samen met haar partners hulp bieden aan organisaties die jongeren met een mentale beperking en hun familie begeleiden en ondersteunen.

Naast de belangeloze inzet van Ashley, Jelbrich en Kurt, wordt dit initiatief ook mee ondersteund en bekend gemaakt met behulp van verschillende partners (waaronder Chaine Des Rotisseurs Belgie), ambassadeurs en vrijwilligers. Allen hebben ze een actieve rol in en/of een passie voor de horeca sector. Ze hebben een positief beeld over inclusie in de horeca en zijn er steevast van overtuigd dat Horeca Anders FV een meerwaarde kan betekenen voor de tewerkstelling in de horecasector.

Ongewoon talent


Horecaondernemers die open staan voor inclusie, bereid zijn zich in te zetten voor deze kwetsbare groep jongeren en hen op een aangepaste manier willen opleiden en begeleiden, kunnen hier veel voldoening uit halen. Investeren in tijd en het nodige geduld kunnen opbrengen is echter wel noodzakelijk. Deze jongeren hebben vooral nood aan structuur, repetitieve en enkelvoudige taken.
Met de hulp van een vaste begeleider en de opbouw naar een dagelijkse routine staat men uiteindelijk vaak versteld van de veelzijdigheid, het sterke geheugen en de zorgzaamheid van deze ongewoon getalenteerde jongeren. Tenslotte draait het allemaal om het creëren van een veilige en gestructureerde omgeving waarin ze vooral zichzelf kunnen zijn en aan (zelf)vertrouwen kunnen winnen.


De Chaine en Horeca anders

Waar zien wij de match voor beide partijen, is in het gunnen en geven... Aan onze professionele Chaine leden bieden we graag de kans om mee te werken aan het geluk van deze Jongens en meisjes.. hun kennis te delen en hier graag aan meewerken of meer info wensen mogen dit steeds via mail of telefoon aangeven. Mail kan je naar anders@happyhoreca.be of bellen naar Ashley Vandervondelen op 0476/97.26.90


Notre mission

Horeca Anders est une association créée et inspirée par Ashley Vandervondelen (Happy Horeca), Kurt van Tendeloo (Hygieia) et Jelbrich Hendrickx (Sense for Food).

Horeca Anders FV a l'ambition de promouvoir l'inclusion dans l'industrie de l'horeca et d'attirer l'attention sur l'emploi de talents inhabituels.Avec tous les ambassadeurs et bénévoles de Horeca Anders, nous voulons nous engager pleinement pour aider plusieurs jeunes souffrant de troubles du développement à trouver un emploi permanent dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

Par ailleurs, l'objectif principal est de collecter des fonds pour les organisations qui guident et soutiennent les jeunes handicapés mentaux et leurs familles.


Inclusion dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration

Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui souffre d'une grave pénurie de personnel, est éminemment adapté à l'emploi de personnes souffrant d'un handicap mental ou physique. Après
tout, dans ce secteur, il s'agit principalement d'un sujet très compréhensible : l'alimentation et les boissons.

Cependant, toutes les mesures qui abaissent les seuils ne peuvent faire leurs preuves que si la porte de l'employeur est ouverte et si une personne souffrant d'un handicap limitant l'activité professionnelle a la possibilité de prouver qu'elle possède des aptitudes et des compétences, quelle que soit la nature de son handicap limitant l'activité professionnelle. 

Un changement de mentalité en termes de dichotomie entre les employés handicapés et non handicapés est nécessaire pour réduire le désavantage structurel de ces personnes. Tous les salariés non handicapés ne sont pas immédiatement employables. 

Le fait qu'un employeur doit s'efforcer de créer un contexte dans auquel les employés peuvent fonctionner de manière optimale s'applique donc à tous.

Pour que l'intégration se passe bien, il est important que les personnes souffrant de handicaps mentaux tels que l'autisme soient bien prises en charge dès le moment où elles sont diagnostiquées.

Le diagnostic est souvent la première étape pour expliquer un certain comportement, souvent difficile à comprendre. 

Mais cela ne s'arrête pas là. Savoir ce que l'on peut faire et comment faire face au mieux est souvent le plus grand besoin. Malheureusement, l'offre dans le secteur des soins est insuffisante pour répondre à cette demande d'aide importante et croissante. 

À l'heure actuelle, il existe par exemple des listes d'attente pouvant aller jusqu'à quatre ans pour le conseil en matière de troubles du spectre autistique.

C'est pourquoi Horeca Anders FV veut, avec ses partenaires, offrir son aide aux organisations qui accompagnent et soutiennent les jeunes handicapés mentaux et leurs familles.


Du talent inhabituel


Les entrepreneurs de l'industrie hôtelière qui sont ouverts à l'inclusion, qui sont prêts à se consacrer à ce groupe vulnérable de jeunes et qui veulent les former et les encadrer de manière appropriée peuvent en tirer une grande satisfaction.
Cependant, il faut investir du temps et être patient. Ces jeunes ont surtout besoin de structure, de tâches répétitives et simples. Avec l'aide d'un superviseur régulier et la mise en place d'une routine quotidienne, on est souvent étonné par la polyvalence, la forte mémoire et la bienveillance de ces jeunes gens exceptionnellement talentueux. Enfin, il s'agit de créer un environnement sûr et structuré où ils peuvent être eux-mêmes et gagner en confiance (en soi).


La Chaîne et l'Horeca différentes

Où voyons-nous le match pour les deux parties, c'est dans l'octroi et le don ... A nos membres professionnels de la Chaîne nous aimons offrir la chance de travailler sur le bonheur de ces garçons et filles ... partager leurs connaissances et aimer travailler sur ce ou veulent plus d'informations peuvent toujours indiquer cela par mail ou par téléphone. Envoyez un courriel à anders@happyhoreca.be ou appelez Ashley Vandervondelen au 0476/97.26.90.